Privacy statement

Stichting Harderwijkse Uitdaging

Inleiding

Stichting Harderwijkse Uitdaging neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met esther@harderwijkseuitdaging.nl.

Wat is de Harderwijkse Uitdaging?

De Harderwijkse Uitdaging is een stichting die het Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemen in de regio Harderwijk stimuleert, kantoorhoudende op Oosteinde 13, 3842 DR in Harderwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62591657.

De Harderwijkse Uitdaging is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt de Harderwijkse Uitdaging uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor de Harderwijkse Uitdaging persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens de Harderwijkse Uitdaging voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door de Harderwijkse Uitdaging worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde:
Het realiseren van matches en het up-to-date houden van het netwerk.

Gegevens:
Bedrijfsnaam; persoonsnamen; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; eventueel foto.

Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn.

Bewaartermijn:
Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

De Harderwijkse Uitdaging heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons hebt verstrekt middels een contactformulier of anderszins.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij de Harderwijkse Uitdaging over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij de Harderwijkse Uitdaging.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om de Harderwijkse Uitdaging te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van de Harderwijkse Uitdaging of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van de Harderwijkse Uitdaging te verkrijgen. De Harderwijkse Uitdaging zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat de Harderwijkse Uitdaging u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door de Harderwijkse Uitdaging
Een verzoek kan verstuurd worden naar esther@harderwijkseuitdaging.nl. De Harderwijkse Uitdaging zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat de Harderwijkse Uitdaging een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien de Harderwijkse Uitdaging uw verzoek afwijst, dan zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name Keraweb & Partners als internetdienstverlener, waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Het kan zijn dat de Harderwijkse Uitdaging verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de Harderwijkse Uitdaging ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek aan de website van de Harderwijkse Uitdaging worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: 'apparaat') worden opgeslagen.

De cookies die via de website van de Harderwijkse Uitdaging worden geplaatst, kunnen uw apparaat, of de bestanden die daarop opgeslagen staan, niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Harderwijkse Uitdaging uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar esther@harderwijkseuitdaging.nl.

Ook als u een klacht hebt over de manier waarop de Harderwijkse Uitdaging uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar esther@harderwijkseuitdaging.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Harderwijk, 17-05-2018